Զինվորական ծառայության օրենքներ, որոշումներ


Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Պաշտպանության մասին»:


Զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկ.
ՀՀ Կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ի N404-Ն որոշում, ՀԱՎԵԼՎԱԾ N1


Քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները` ըստ զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկի (հավելված N1) 1-ին սյունակով փորձաքննվողների զինվորական ծառայությունների սահմանափակումների բնութագրեր.
ՀՀ Կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ի N404-Ն որոշում, ՀԱՎԵԼՎԱԾ N2


Քաղաքացու առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության, հետազոտման և փորձաքննության ուղեգրման կարգերը, հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմինները և դրանց գործունեության կարգը, փորձաքննության եզրակացությունների ձևերը, բժշկական հետազոտությունների և բժշկական հաստատությունների ցանկերը:
ՀՀ Կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ի N405-Ն որոշում, ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ N1, N2, N3


Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին»:


Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին»: